Uremična encefalopatija

Uzrok ove encefalopatije su akutne i hronične bubrežne bolesti, komplikacije hemodijalize i transplantacije bubrega.

Kliničku sliku karakterišu: polineuropa-tija, encefalopatija (apatija, zamor, konfu­znost, konvulzije, halucinacije, psihoza, sopor, koma). Na elektroencefalografiji (EEG) se uočava samo difuzno usporenje ritma. Nalaz u likvoru je uglavnom norma­lan (ev. mononuklearna pleocitoza). Neka­da se kod ovih bolesnika nalaze snižene vrednosti kalcijuma i magnezijuma, među­tim, supstitucija ovih elektrolita ne popra­vlja stanje.

Terapija je simptomatska, antikonvulziv-na (fenobarbiton), hemodijaliza, transplan­tacija bubrega.

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Bolnica menssana                  

 

 

 

Go to top