Urtikarije izazvane fizičkim faktorima

Urtikarije izazvane fizičkim faktorimaUrtikarije izazvane fizičkim faktori­ma imaju izvesne kliničke i patogenet-ske osobehosti. Obično su hrouičnoga, a rede akutnoga toka.

Urticaria factitia (urtikarijalni der-mografizam, »pisanje na koži«). Line­arne, eksudativne promené s eritemato-znim haloom nastaju nekoliko minuta posle povlačenja špatulom, posle trlja-nja ili češanj a kože, a iščezavaju posle 30 min. ili i kasnije (Slika 4). Oboljenje obično ima hroničan tok.

Urticaria cholinergica (»effort urti­caria«) nastaje neposredno posle fi­zičkog zamora, ekstremnog zagrevanja ili znojenja. Ispoljava se u vidu tačkastih papula s eritematoznim haloom. Prome­né predstavljaju vaskularni odgovor na acetilholin oslobođen na autonomnim nervima kože.

Urticaria e frigore je izazvana hlad­noćom; kritična temperatura varira kod različitih osoba. Promené se javljaju na predelima izloženim hladnoći (liče, šake). Dijagnoza se potvrđuje postavljanjem ko­mada leda na kožu, u toku 2 minuta: re­zultat je pozitivan ako se na tom mestu ja­vi urtika u toku sledećih 15 minuta.

Urticaria soiaris nastaje na otkrive­nim predelima, nekoliko tninuta posle izlaganja suncu. Postoji više tipova so-larnih urtikarija, u zavisnosti od talasne dužine svetlosti koja izaziva promene.

Histologija urtikarija.Osnovna ka­rakteristika urtikarije je vazodilatacija s edemom površndg đerma, dok kod an-gioedema proces -ahvata duboko i derm i hipoderm. Kod hroničnih oblika obo­ljenja može se naći i ćelijski infiltrat sas­tavljen od limfocita, neutrofila i eozino-fila. Mastociti su često degranulisani.

Dijagnoza i diferencijalna dijagno­za urtikarija. Klinička dijagnoza je občno jednostavna, ali etiološka dijagnos­tika urtikarije predstavlja problem. Kod akutnih urtikarija detaljna anamneza omogućava otkrivanje uzročnika. Kod hronične urtikarije koja traje duže od 3 meseca, treba sprovesti detaljna ispiti­vanja. U deferencijalnoj dijagnozi u obzir mogu doći oboljenja s eksudativnim papulama i plakovima, erythema exsudativum multiforme, ek-sudativna faza buloznog pemfigoida, morbiliformne medikamentozne erup­cije, ujedi insekata. 

Kod akutnih urtikarija treba odstra­niti uzrok, koji je obično poznat (lek, hrana).

I pored primene savremenih lekova kod hroničnih urtikarija, pro­mene mogu perzistirati mesecima i go­dinama. Preduzimaju se sledeće mere:

  • eliminisanje uzročnika, provocira­jući!} i agravirajućih faktora, prema anamnezi i navedenim ispitivanjima.
  • medikamentozna terapija: antihis­taminici su kamen temeljac terapije. Treba ih davati duže vremena, kombi­novati i međusobno zamenjivati. Isto­vremeno se preporučuju i benzodiazepini i antidepresivi. Kortikosteroidi, kao što je rečeno, deluju samo simptomatski, recidivi po prekidu terapije su redovni, pa se zbog toga i zbog neželjenih dejsta-va daju samo strogo odabranim bolesni­cima s teškim kliničkim znacima i u slučaju neuspeha druge terapije.

Anafilaktički sok i oedema Quincke zahtevaju urgentnu terapiju: adrenalin (0,1%), 0,2-1 ml, intramuskularno; kad je neophodno može se davati i intraven-ski (do 0,3 ml); parenteralno davanje an-tihistaminika i visokih doza kortikoste-roida (metilprednizolon)

 

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top