Osteoporoza (smanjena gustina kostiju) lečenje, lekovi i isrhana

Osteoporoza je progresivan gubitak gustine kosti sa propadanjem koštane strukture. U mladosti osteoblasi i osteoklasti imaju usklađeno antagonističko dejstvo i deluju na obnavljanje i remodelovanje kosti prema potrebama biomehaničkog opterećenja. Njihova aktivnost regulisana je paratiroidnim hormonom, kalcitoninom, estrogenima, vitaminom D, različitim citokinima i prostaglandinima.

Vrh koštane mase kod muškaraca i žena javlja se oko 20-te godine. Na ovom nivou javlja se plato, koji se održava oko 10 godina. Posle tog peri­oda, počinje gubitak koštanje mase od 0,3 do 0,5% godišnje, a posle me- nopauze, godišnji gubitak se udesetostručuje.

Oko 90-95% osteoporoznih pacijenata imaju primarnu osteoporozu (poznatu i kao senilnu osteoporozu). Ostali pacijenti imaju sekundarnu osteoporozu kao posledicu drugih bolesti: karcinoma, HOBP-a, upotrebe pojedinih lekova (npr. glukokortikoida), usled alkoholizma, imobilizacije posle povreda ili kod nepokretnosti, malapsorpcija itd.

Skrining metoda za osteoporozu jeste kvantitativna ultrazvučna oste- odenzitometrija (QUS), kojom se može, na osnovu brzog „snimanja" kosti pete ili drugih delova tela, odrediti rizik za osteoporozu. Preciznija dija­gnoza osteoporoze izvodi se DEXA osteodenzitometrijom (,,Dual-energy X-ray absorptiometry„), kojom se najčešče snima lumbalna kičma, ali I proksimalni femur. DEXA rezultat se iskazuje takozvanim ,,T-skorom": ako je ovaj skor veći od 1, to ukazuje na osteopeniju. Kada je T-skor veći od 2,5. postavlja se dijagnoza osteoporoze.

Dijagnostika uključuje i merenje serumskog kalcijuma, paratiroidnog hormona (PTH), eventualno i kalcitonina i tireohormona.

Osteoporoza češće pogađa žene od muškaraca (4:1), a osteoporotski prelomi kod žena još su češći. Karakteristični osteoportski prelomi su prelomi rebara (kod mlađih žena u menopauzi) i prelomi zgloba kuka (kod starijih žena). Na trećem mestu po učestalosti jesu osteoporotski prelomi pršljenskih tela (najčešće donji deo torakalne kičme i početni deo lumbalne kičme).

lako pojedini autori navode bol kao simptom osteoporoze, bol je karakterističan samo kod preloma. Anamnestički podaci o bolu ne smeju da budu indikacija za ispitivanja u pravcu potvrđivanja ili rskfjučivanja oste­oporoze, posebno kad se fizičkim pregledom ili standardnim radiografijama jasno isključuje postojanje frakture. Neselektivno upućivanje na osteoden- zimetrijska ispitivanja jeste finansijsko opterećenje za sistem zdravstvenog osiguranja i često je od male koristi za tečenje pacijenata. (Generalno, pro- cenat „negativnih" nalaza kod dijagnostičkih procedura obavljenih na zah- tev lekara opšte medicine veoma je visok i ukazuje na nekritičko upu­ćivanje pacijenata na razna „snimanja", laboratorijske analize 'r metode funkcionalne dijagnostike.).

Lečenje osteoporoze zasniva se na modifikaciji rizikofaktora (regula­cija tetesne težine, fizička aktivacija, higijensko-dijetetski režim), suplemen- tarnoj terapiji kalcijumom i vitaminom D (pri čemu pojedini autori smatraju da je u najvećem broju slučajeva dnevni unos hranom potpuno dovoljan, ili da se nadoknada ne mora nužno vršiti raznim skupim preparatima, već AD kapima, ili jednostavno hranom koja je bogatija kalcijumom i D vitami­nom). Pored adekvatnog unosa kalcij uma i vitamina D, specifična terapija osteoporoze podrazumeva davanje bifosfonata (npr. Alendronat, tablete 10mg, uzima se u uspravnom položaju 30 minuta pre doručka, iti Bonviva - ibandronat, moguće korišćenje 150mg per os jednom mesečno). Bifosfonati inhibiraju osteoklastnu aktivnost.

Kada postoje jasni uzroci ekundarne osteoporoze, mogu se davati te­kovi kao što su estrogeni, kalcitonin, paratiroidni hormon...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top