POSTUPAK KOD POSTPARTALNOG KRVARENJA

Pre svega je neophodno održavanje volumena cirkulišuće tečnosti, čime se obezbeđuje perfuzija vitalnih organa i održava tkivna oksigenacija. Važno je smanjiti potrebu za kiseonikom i utopli- ti pacijentkinju. Na kraju, treba smanjiti stres.

Održavanje volumena cirkulišuće tečnosti

Održavanje volumena cirkulacije je osnova uspeha. Princip je da se plazma ekspanderi, odnosno kristaloidni i koloidni rastvori, koriste sve . dok se ne obezbedi krv. Kada se počne sa transfuzijom, onda je važno da volumen trans- fundovane krvi mora odgovarati izgubljenom volumenu.

Međutim, ukoliko kliničko stanje pacijentkin- je i pored datih infuzija i transfuzija nije zadovol­javajuće, moraju se isključiti neprepoznato prikri­veno krvarenje (a), nakupljanje krvi u atoničnom uterusu ih vagini (b), prisustvo hematoma (c), intraperitonealno krvarenje, ih ruptura uterusa (d), diseminovana intravaskularna koagulopatija (DIK)(e) i endotoksinski (bakteriemijski) šok (f).

Obezbeđivanje perfuzije vitalnih organa

Za obezbeđivanje perfuzije vitalnih organa je najvažnije održavanje volumena cirkulišiće tečnosti. Međutim, u ovom zadatku pomažu i neke jednostavne mere, kao što je podizanje nogu, ih podizanje onog kraja kreveta gde se nalaze noge. Na taj način se efikasno povećava venski dotok u srce.

Održavanje tkivne oksigenacije

Održavanje tkivne oksigenacije se, pored rani­je pomenutih mera, postiže dodavanjem kiseoni- ka na masku. Ukoliko je potrebno isključuje se opšta anestezija.

Smanjivanje potrebe za kiseonikom i

održavanje telesne temperature

Smanjivanje potrebe za kiseonikom i određivanje telesne tempe-rature se vrši utoplja- vanjem pacijentkinje.

Smanjenje anksioznosti i

kardiopulmonalnog stresa

U cilju smanjenja anksioznosti i kardiopul­monalnog šoka u terapiju se uvodi morfijum.

UZROCI POSTPARTALNE HEMORAGIJE

Najčešći uzrok postpartalne hemoragije je atonija uterusa, mada jaka krvarenja mogu nasta­ti iz porođajnih laceracija i pri zaostatku dela posteljice.

Atonija uterusa

Najčešći uzrok postpartalnog krvarenja je atonija uterusa (u oko 50% slučajeva), na koju treba uvek posumnjati ako materica ostaje uvećana i razmekšana. Naime u takvim situacija­ma izostaje fiziološki mehanizam retrakcije krvnih sudova miometrijuma jer se miometrijum nije'kontrahovao.

Faktori rizika

Faktori rizika su primarna miometrijalna dis- funkcija (a), farmakološki činioci (b) i distenzija materice (c). Miometralna disfunkcija se viđa ih u brzom ih u produženom porođaju, kod pacijent- kinja višeg pariteta i kod prisutnog horioamnio- nitisa. Farmakološki činioci bi bih terapija magne­zij um-sulfatom i opšta anestezije sa halogenom. Na kraju, na distenziju materice se nailazi kod makrosomičnog ploda, kao i u slučajevima višestruke trudnoće i polihidramnionaf ,

Tretman

Pored već navedenih opštih postupaka, u ovoj situaciji je neophodno sprovesti spoljašnju masažu uterusa, da bi se pojačale konrakdje miometriju- ma. Kao alternativa se može uraditi bimanuelna kompresija materice, koja, pored pojačavnja kon­trakcija, mehaničkim pritiskom vodi zaustavljanju krvarenja. Istovremeno se daju oksitocička i utero- tonička sredstva. Najbolje je početi sa 20IJ oksito- cina u jednom htru kristaloidnog rastvora. Brzina davanja je, zavisno od situacije, između jednog i 15 ml u minuti Intramuskulamo se primenjuju metilergonovin, u dozi od najmanje 0,2 mg intra­muskulamo, ih prostagndin F2a-

U svakom slučaju postpartalnog krvarenja treba uraditi manuelnu eksploraciju materične šupljine, prvenstveno radi uklanjanja eventualno zaostalog dela posteljice, a zatim i radi provere integriteta materičnih zidova.

Ukoliko krvarenje ne stane, ponekad se pokušava sa tamponadom uterusa, sa ciljem da se izvrši kompresija krvnih sudova. Međutim, mora se reći da se ova intervencija u poslednje vreme sve više i više izbegava, pre svega zbog distenzije mate­rice, nekontrolisanog nakupljanja krvi između zavijutaka upotrebljene gaze i rizika infekcije.

Operativno rešavanje ovog problema je rezer- visano za najteže slučajeve, gde konzervativne mere ne daju rezultate. Može se pokušati sa liga- turom arterije uterine, ih arterije ilijake nterne, što se uglavnom radi u pacijentkinja kod kojih treba očuvati reproduktivnu sposobnost Kao poslednjem sredstvu pribegava se hitnoj histerek- tomiji, da bi se spasao život porodilje.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top