Hemoragijska bolest novorođenčeta

Hemoragijska bolest novorođenčeta je stečeni, prolazni poremećaj koagulacije kr­vi kod novorođenčeta, a karakteriše je sni­žena aktivnost vitamin K zavisnih činilaca koagulacije (II, VII, IX i X). 

Etiologija i patogeneza

Deficit vitamina K kod novorođenčeta je posledica:

  1. slabog transplacentalnog transporta K vitamina, tako da je njegova koncentra­cija u plazmi i jetri novorođenčeta niska (činioci koagulacije i fibrinolize ne pro­laze kroz placentu),
  2. u humanom mleku je sadržano veoma malo vitamina K (15 mcg/L), tako da je nemoguće zadovoljiti dnevne potrebe u ovom vitaminu (12 mcg/dan),

3- nedovoljno razvijene crevne flore novo­rođenčeta, koja sintetiše vitamin K.

Vitamin K, komponenta mikrozomalnog karboksilaznog sistema vezanog za mem­branu ćelije, je neophodan za sintezu II, VII, IX i X činioca koagulacije, antikoagu-lantnih proteina C i S i modifikovanje pro­teina M i Z. Mada je vitamin K neophodan i za sintezu antikoagulantnih proteina, nje­gov deficit se manifestuje krvarenjem, a ne trombozama.

Koncentracija vitamin K zavisnih činila­ca koagulacije kod novorođenčeta je 60% koncentracije odraslih (posledica smanje­ne sinteze, povećane eliminacije, aktivira­nja činilaca koagulacije na rođenju, fetal­ni oblik nekih proteina) i zato se nekad, tokom prvih nedelja, kod novorođenčadi na prirodnoj ishrani, ova tzv. „fiziološka" hipoprotrombinemija, manifestuje hemor-gijskim sindromom.

Klinička slika: Razlikuju se tri oblika he-moragijske bolesti novorođenčeta:

  1. Rani se javlja u prvih 24 h života kod novorođenčadi majki koje su tokom trudnoće uzimale antikoagulantne (var-farin), antikonvulzivne (fanitoin) ili neke druge lekove (izonijazid, rifampi-cin), a manifestuje se teškom intrakra-nijalnom hemoragijom (poremećaj sve­sti različitog stepena, gubitak refleksa, konvulzije, eventulano znaci anemije i hemoragijskog šoka), najčešće sa smrt­nim ishodom (moguća manifestacija ovog oblika bolesti je teško intraabdo-minalno krvarenje).
  2. Klasični oblik ove bolesti se vida izme­đu 2. i 7. dana života, obično kod dece koja na rođenju nisu profilaktički primi­la K vitamin. Manifestuje se krvarenjem u gastrointestinalnom traktu (hemate-meza i melena), u koži, na mestu ubo­da i cirkumcizije.
  3. Kasni oblik nastaje između četvrte i še­ste nedelje života, kao primarna, idio-patska forma kod novorođenčeta isklju­čivo na prirodnoj ishrani koje je primilo profilaksu (nerazjašnjene etiologije), ili sekundarna forma (tokom bolesti u ko­jima se slabo resorbuje vitamin K, kao abetalipoproteinemija, deficit alfa-1 an-titripsina, hepatitis, bilijarna ciroza, pro­longirana dijareja, cistična fibrozna, du­gotrajna terapija antibioticima i si.). Ispoljava se znacima krvarenja u cen­tralni nervni sistem (u 70% slučajeva ovog oblika bolesti), meka tkiva (tzv. nodularna purpura), pleuralni prostor, gastrointestinalni trakt, na mestima ubo­da ili beznačajnih povreda, a zbog obil-nosti krvarenja i znacima hemoragij­skog šoka. 

Dijagnoza se bazira na anamnestičkim podacima, kliničkoj slici i laboratorijskim rezultatima. U diferencijalnoj dijagnozi do­laze u obzir diseminovana intravaskulna koagulacija i insuficijencija jetre ( stanja u kojima postoje generalizovani znaci hemo-ragijskog sindroma i opšte teško stanje de-teta ).

Terapija se sprovodi odmah, ne čekaju­ći rezultate. Terapija je sledeća:

  1. Vitamin K u dozi 1-2 mg/kg iv. (norma­lizacija vitamin K zavisnih činilaca za 2-24 h), a doza se može ponoviti,
  2. Sveza smrznuta plazma u dozi 20 ml/kg
  3. Koncentrovanh faktori protrombinskog kompleksa; 

Profilaksa u toku 1. sata života,

  1. K vitamin im. na rođenju 0,5 mg (za pre-terminsko) ili 1 mg (za terminsko novo­rođenče),
  2. K vitamin per os 2 mg (za preterminsko) ili 5 mg (za terminsko novorođenče).

Postoje podaci da ovaj način povećava nivo K vitamina, sprečava pojavu klasičnog oblika, ali da nije efikasan u sprečavanju kasnog oblika hemoragijske bolesti novo­rođenčeta.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top