AEROGAL® 0,5 mg/1 ml, sirup desloratadin - sirup za alergije, protiv alergija kod deteta, dece

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

-    Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-    Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

-    Ovaj lek propisan je Vanria i ne smete ga davati drugima.

-    Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbilj­no ili prinVetite neko neželjeno dejstvo koje ni­je navedeno u ovom uputstvu, mojimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete: 

  1.  Šta je lek AEROGAL i čemu je namenjen

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AEROGAL

  1.  Kako se upotrebljava lek AEROGAL
  2.  Moguća neželjena dejstva
  3.  Kako čuvati lek AEROGAL
  4.  Dodatne informacije
  5.  ŠTA JE LEK AEROGAL I ČEMU JE NAMENJEN Lek AEROGAL sirup je antialergijski lek koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pridruženih simptoma.

Lek AEROGAL sirup pomaže u oslobađanju od simptoma alergijskog rinitisa (zapaljenje sluzni­ce nosa prouzrokovano alergijom, na primer, polenska kijavica ili alergija na grinje). Simpto­mi mogu biti kijanje, curenje iz nosa ili svrab no­sa i nepca, crvenilo, svrab isuzenje očiju.

Lek AEROGAL sirup se takođe koristi za osloba­đanje od simptoma udruženih sa urtikarijom (koprivnjača - oboljenje kože alergijskog pore­kla). Simptomi podrazumevaju svrab po koži! pojavu koprivnjača (MrtikaV Pod dejstvom leka AEROGAL sirup ovi simp­tomi su tokom 24 sata pod kontrolom i na taj način se omogućava normalno dnevno funkdonisanje i san.

  1.  ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AEROGAL

Lek AEROGAL sirup ne smete koristiti:

Lek AEROGAL sirup ne smete koristiti ukoliko ste preosetljivi (alergični) na desloratadin, lora- tadin ili neki od sastojaka leka.

Lek AEROGAL sirup se može primenitikod dece uzrasta od 1 do 11 godina, adolescenata (12 go­dina ili više), odraslih i starih osoba.

Kada uzimate lek AEROGAL sirup posebno vo­dite računa:

Prilikom upotrebe leka AEROGAL sirup poseb­no vodite računa ukoliko imate slabu funkciju bubrega. Ukoliko se ovo odnosi na Vas> ili niste sigurni, posavetujte se sa svđjim lekarom pre ne­go što uzmete lek.

Primena drugih lekova Nema poznatih interakcija između leka AERO­GAL sirup i drugih lekova.

Uzimanje leka AEROGAL sirup sa hranom ili pićima

Lek AEROGAL sirup možete uzimati uz hranu ili nezavisno od obroka.

Primena leka AEROGAL u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste trudni ili jplanirate trudnoću, mora­te še pbšavetovati sa svojim lekarom. Primena leka AEROGAL sirup se ne preporučuje u toku trudnoće ili dojenja.

Uticaj leka AEROGAL na upravljanje motor­nim vozilima i rukovanje mašinama U preporučenim dozama, lek AEROGAL sirup ne dovodi do pospanosti i smanjenja pažnje. Međutim u veoma retkim slučajevima, kod ne­kih osoba se može javiti pospanost što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vo­zilima i rukovanja mašinama. iVažne Informacije o nekim sastojcima leka AEROGAL

AEROGAL sirup u svom sastavu ima saha- rozu (500 mg/1 ml). Ukoliko imate netoleran­ciju na neke šećere, obavestite svog lekara pre upotrebe leka AEROGAL.

Mogu se javiti grčevi u stomaku i dijareja jer lek sadrži Polioksil 40 hidrogenovano ricinusovo ulje.

Ovaj lek sadrži 1,92 mmoia natrijUma na 1 ml sirupa. Savetuje še poseban oprez prilikom upo­trebe kod pacijenata na kontrolisanoj natrijum- skoj dijeti.

  1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AEROGAL Uvek uzimajte 1ek AEROGAL sirup onako kako Vam je pjropisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.

U pakovanju je obezbeđena plastična kašičica obeležena na 2,5 ml i 5 ml. Koristite je za uzi­manje odgovarajuće količine sirupa.

Peca uzrasta od 1 do 5 godina: 2,5 ml (pola kašičice) sirupa jednom dnevno.

Peca uzrasta od 6 do 11 godina: 5 mi (jedna kašičica) sirupa jednom dnevno.

Odrasli i adolescenti (uzrasta 12 godina ili više): 10 ml (dve kašičice) sirupa jednom dnevno. Sirup progutajte, zatim popijte čašu vode. Lek možete uzeti sa ili bez hrane.

Vaš lekar će odredititip alergijskog rinitisa (za- paljenje nosne sluznice alergijskog porekla) od kojeg bolujete i dužinu lečenja.- Ukoliko bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (prisustvosimptoma kraće od 4 dana ne- deljno ili.kraće od 4 nedelje), dužina lečenja će zavisiti od razvoja Vaše bolesti.'

Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog ri­nitisa (prisustvo simptoma 4 ili više dana nedelj- no i duže od 4 nedelje) lečenje će duže trajati, što će odrediti Vaš lekar.

Dužina lečenja urtikarije (koprivnjača) je različi­ta za svaki pojedinačni slučaj, te je neophodno pridržavati se uputstava svog lekara.

Ukoliko primetiteda; lek AEROGAL sirup suvjše jako ili slabo deluje na Vaš organizam, obavesti­te svog lekara.

Ako ste uzeli -više leka AEROGAL nego što j$ trebalo

Uvek uzimajte lek AEROGAL sirup onako kako Vam je propisano. Ne očekujuse ozbiljni proble­mi ukoliko slučajno popijete preveliku dozu le­ka. Ipak, ako ste uzeli više leka AEROGAL sirupa nego što je potrebno, obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Ako ste zaboravili da uzmete lek AEROGAL Ukoliko ste zaboravili da popijete lek, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu. da. nadomeštite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako naglo prestanete da uzimate lek AEROGAL Nije primenljivo.

  1. MOGUĆA NEŽELJEN A DEJSTVA Kao i drugi lekovi, lek AEROGAL sirup može imati; neželjena dejstva, ali se ona ne moraju ispoJjiti kod svih osoba. Učestalost pojave ne­željenih reakcija se može izraziti frekvencijo^ javljanja na sjedeći način: veoma često (>1/1P), često (>1/100, <1/10), povremeno (>1/1000, <1/100), retko{>1/10000, <1/1000), veoma ret- ko (<1/10000), izolovani slučajevi (učestalost se ne može procenituz raspoloživih podataka). Kod većine dece i odrashh; neželjene reakcije su skoro iste bilo da se u terapiji primehjuje sirup ili tablete. Česte neželjene reakcije kod dece mlađe od 2 godine su proliv, groznica i nesani­ca, dok se kod odraslih često javljaju umor, suva usta i glavobolja.

Veoma retko š^ mogu javiti teške alergijske re­akcije (otežano disanje; zviždanje u grudima, svrab, koprivnjača, i otok, osip), lupanje srca, ubrzan rad srca, bol u stomaku, muka, povraća­nje, nelagodnost« trbuhu, prdliv/nesanica, vrto­glavica, pospanost, bol u mišićima, halucinacije, konvulzivni napadi, uznemirenog upala jetre i poremećaj funkcionalnih testova jetre.

Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek AEROGAL sirup.

a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite svog lekara.

KAKO ČUVATI LEK AEROGAL Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

3 godine.

Lek se ine sme koristiti posle isteka, roka upotre­be označenog na pakovanju!

Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navede­nog meseca.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju. 

Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, najduže 24 dana

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kuć­ni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako 4a uklo­nite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove me­re pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važe­ćim propisima.

Pakovanje:

AEROGAL je sirup, 5 rrig/lml, ukupno 60 ml upakovan u bocu od 75 ml od Smeđeg stakla. Boca je zajedno s plastičnom kašičicom upako- vana u kartonsku kutiju.

Nosilac dozvole i proizvođač GALENIKA a.d.

Batajnički drum b.b.

11 080 Beograd, Republika Srbija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun, 2012.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top