Aminofilin

SASTAV

1 tableta sadrži 100 mg aminofilina DELOVANJE

Aminofilin je smeša teofilina i etilendiamina. Terapijsko dejstvo aminofilina potiče od teofilina, dok etilendiamin poboljšava rastvorljivostteofilina. Aminofilin relaksira glatke mišiće krvnih sudova, bronhija, bilijarnog i gastrointestinalnog trakta, deluje nadražajno na centar za disanje, snižava krvni pritisak, naročito u plućnim arterijama, a deluje i blago diuretički. Teofilin blokira fosfodiesterazu, čime smanjuje razgradnju i povećava intracelularnu koncentraciju cikličnog adenozin monofosfata (cAMP-a). Takođe dovodi do sniženja koncentracije jona kalcijuma u glatkim mišićima, inhibiše efekte prostaglandina, blokira adenozinske receptore, smanjuje sintezu i oslobađanje histamina i leukotriena iz mastocita. Navedenim i drugim, još nedovoljno poznatim mehanizmima, teofilin relaksira glatku muskulaturu bronha, krvnih sudova, gastrointestinalnog i bilijarnog trakta. Diuretički efekat teofilina posledica je njegovog delovanja na smanjenje reapsorpcije natrij uma, kao i povećavanje protoka krvi kroz bubrege. Teofilin deluje nadražajno na centar za disanje, stimuliše srce, povećava frekvenciju i udarni volumen, širi koronarne arterije.

FARMAKOKINETIKA

Teofilin se dobro resorbuje posle oralne primene. Maksimalnu koncentraciju u plazmi dostiže posle 1/2-2 sata. Vezivanje za proteine plazme je oko 60%. Metaboliše se u jetri (85-90%) pomoću citohrom P-450 enzimskog sistema u kofein. Poluvreme eliminacije kod nepušača je 7-9 sati, pušača 4-5 sati, dece 3-5 sati, bolesnika sa oboljenjima bubrega, jetre, srca i pluća više od 24 sata. Izlučuje se urinom.

INDIKACIJE

 •  Bronhijalna astma (akutni napadi), hronična bronhijalna astma
 
 •  Reverzibilni opstruktivni bronhitis
 •  Bronhokonstrikcije izazvane naporom
 •  Dodatna terapija kod Cheyne-Stokes-ovog disanja

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Terapija se započinje manjim dozama, a zatim se doze postepeno povećavaju u trodnevnim razmacima.

Početna doza: 3-4 x 100-200 mg

Maksimalna dnevna doza: 5 mg/kg telesne mase (za odrasle)

20 mg/kg telesne mase (za decu). 100 mg aminofilina sadrži oko 80 mg teofilina.

Doziranje Aminofilin je individualno. Optimalni efekt postiže se pri koncentraciji teofilina u plazmi od 10-20 mg/L. Ako je koncentracija viša od 20 mg/L dozu treba smanjiti, jer se povećavaju neželjena dejstva.

NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjena dejstva se najčešće javljaju zbog individualne preosetljivosti ili visokih koncentracija teofilina u plazmi (viših od 20 mg/L). Kod dugotrajne primene mogu se javiti mučnina, povraćanje, epigastrični bol, anoreksija, glavobolja, nemir, anksioznost, ospa, dermatitis, a povlače se nakon smanjenja doze.

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na aminofilin, epilepsija, trudnoća.

OPREZ

Aminofilin treba oprezno davati i po potrebi smanjiti dozu bolesnicima sa dekompenzacijom srca, oštećenom jetrom (posebno kod ciroze jetre).

Istovremena primena sa drugim lekovima često zahteva smanjenje ili povećanje doze Aminofilin. Izuzetno je rizična istovremena primena oralnog i parenteralnog oblika aminofilina ili teofilina.

POSTUPAK KOD PREDOZIRANJA

 

U slučaju primene izuzetno velikih oralnih doza teofilina, prekinuti terapiju, isprazniti želudac ispiranjem ili izazivanjem povraćanja (apomorfin, emetin, sirup ipekakuane), dati aktivni ugalj i hospitalizovati bolesnika. Profilaktički dati fenobarbiton. Kad se jave konvulzije, bolesnik je životno ugrožen i treba:

 •  dati i.v. diazepam 0,1-0,3 mg/kg telesne mase (do 10 mg ukupno)
 •  pratiti vitalne znake, meriti krvni pritisak
 •  provoditi adekvatnu oksigenaciju, uz asistenciju disanja.

Hemoperfuzija na aktivnom uglju može brzo da ukloni teofilin i klinički je indikovana ako su serumske koncentracije više od 60 mg/ L. Ukoliko se ne radi hemoperfuzija, treba davati aktivni ugalj, 20-40 g oralno svaka četiri sata, dok se koncentracija u serumu ne spusti ispod 20 mg/L.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

PAKOVANJE

tableta 50 po 100 mg

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - PANFARMA D.O.O.- Beograd

salbutamol  - Aloprol®

Bronhospazmolitik

Zaštićeno ime leka

Generičko ime leka !

Aloprol®

 

salbutamol

ATC

DDD

Trudnoća

R03CC02

O 0,012 g

C

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

3114151

1114150

i sirup 10(fml (2mg/5ml) tablete 60 po 2 mg

Izbegavati

SASTAV

1 tableta sadrži 2 mg salbutamol sulfata 5 ml sirupa sadrži 2 mg salbutamol sulfata

DELOVANJE

Salbutamol je selektivni simpatikomimetik koji stimuliše beta2 adrenergičke receptore u glatkoj muskulaturi bronha, uterusa i krvnih sudova. Izaziva snažnu bronhodilataciju, vazodilataciju i relaksaciju uterusa. U terapijskim dozama gotovo nema dejstva na beta| adrenoreceptore u kardiovaskularnom sistemu, pa nema neželjena dejstva na srce i krvne sudove kao neselektivni beta stimulatori izoprenalin i orciprenalin. Mehanizam dejstva salbutamola zasniva se na stimulaciji adrenergičkih beta2-receptora. Adrenergički beta2-receptori se nalaze na spoljnjoj membrani ćelija efektornog organa i u vezi su sa adenil ciklazom preko regulatornog proteina. Stimulacijom adenilne ciklaze, salbutamol povećava koncentraciju cikličnog adenozin monofosfata (cAMP-a), čime pomaže fosforilaciju i povećava deponovanje kalcijuma u ćeliji. Sniženje koncentracije intracelularnog kalcijuma, neophodnog za proces kontrakcije, dovodi do smanjenja tonusa glatke muskulature bronha i uterusa, inhibicije oslobađanja medijatora alergijske reakcije iz mastocita, kao i do nekih metaboličkih efekata (glikoneogeneza, povećanje | slobodnih masnih kiselina u krvi). Salbutamol ima produženo I bronhodilatatorno dejstvo, jer ne podleže razgradnji pod uticajem ; ; ;' ! katehol-orto-metil-transferaze.

FARMAKOKINETIKA

Aloprol® se posle oralne primene brzo i kompletno resorbuje iz GIT-a.

Početak dejstva nastupa za 15-30 minuta, maksimum dostiže za 2-3 sata, a održava se 6-8 sati. Posle inhalacije Aloprol® se iz bronhija 38! resorbuje postepeno (jedan deo se proguta sa pljuvačkom i resorbuje iz GIT-a). Dejstvo nastupa za 5-15 minuta od inhalacije, maksimum dostiže za 1/2-2 sata, a održava se tokom 2-5 sati. Aloprol® se u velikom procentu metaboliše u jetri (50-60% prvim prolazom). Eliminiše se urinom i fecesom u nepromenjenom obliku i u obliku metabolita. Oko 65-90% oralne doze eliminiše se tokom 3 dana, a najveći deo tokom prva 24 sata (oko 60% u obliku metabolita). Oko 4% oralne doze izluči se fecesom. Oko 80-100% inhalirane doze Aloprol® izluči se urinom za 72 sata. Vreme polueliminacije salbutamola je 2,7-5 sati.

 

INDIKACIJE

Glavne

 •  Sprečavanje i suzbijanje bronhospazma u svim oblicima bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa i emfizema pluća
 •  Bronhoopstruktivni sindrom u svim oblicima bronhijalne astme, spastičkog bronhitisa i bronhioloitisa
 •  Bronhospazam neastmatične etiologije.

Sporedne

 •  Nekomplikovani prevremeni porođaj.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Terapija bronhospazma

Odrasli i deca straija od 12 godina: 3-4 x 1-2 tablete ili kafene kašičice sirupa. Najviše 4x4 tablete ili kafene kašičice sirupa dnevno.

Deca 2-6 godina: 3x0,1 mg/kg telesne mase, maksimalno 6 mg dnevno 6-12 godina: 3-4 x1 tabletu ili kafenu kašičicu sirupa Kod nekomplikovanog prevremenog porođaja: 2 tablete svakih 6-8 sati

NEŽELJENA DEJSTVA

 

Neželjena dejstva Aloprol® u terapijskim dozama su veoma retka. Kao posledica osetljivosti pojedinih bolesnika na stimulatore beta adrenergičkih receptora, javlja se tremor skeletne muskulature koji je dozno zavisan. Osim toga, mogu da se jave tahikardija, hipokalemija, grčevi mišića. Sva neželjena dejstva su uglavnom posledica neprilagođene doze i mogu se izbeći smanjenjem doze. U slučaju predoziranja, javljaju se simptomi izraženijih neželjenih dejstava salbutamola. U tom slučaju treba isprati želudac i oprezno primeniti farmakološki antidot, tj. selektivni beta blokator (npr. metoprolol). Beta blokator mora da se primeni pažljivo, izbegavajući visoke doze, jer može izazvati bronhospazam.

KONTRAINDIKACIJE

Aloprol® je kontraindikovan u osoba alergičnih na salbutamol.

Aloprol® sa posebno oprezno mora primenjivati u bolesnika sa kardiovaskularnim poremećajima (uključujući Ishemljsku bolest srca, hlpertenziju, aritmije), hipertireozom, dijabetesom, u prvom trimestru trudnoće. Velike doze salbutamola mogu Izazvati simptome dijabetesa i ketoacldozu.

 

INTERAKCIJE

Antidepresivi (triciklični i IMAO) potenclranje dejstva salbutamola na kardiovaskularni sistem (moguća fatalna hipotenzlja)

Antihipertenzivi i dluretici..smanjenje antihipertenzivnog efekta

Beta blokatori (i oftalmološki oblici).... antagonizovanje dejstva oba leka

Digitalis glikozidi.......... rizik od srčane aritmije neophodno je pratiti srčani ritam uz EKG.

Inhalacioni anestetici... senzibillzaclja miokarda na dejstvo salbutamola

Levodopa...................... potenclranje srčane aritmije, neophodna redukcija doze salbutamola

Nitrati.............................. smanjenje antianginalnog efekta nitrata

Ritodrin.......................... potenclranje terapijskih i neželjenih dejstava oba leka ili samo ritodrlna

Teofilin i drugi ksantini značajno pojačanje rada srca I opasnost od supraventrikularne aritmije; potenclranje CNS stimulacije

Tireoidni hormoni........ pojačanje dejstva oba leka; povećan rizik od koronarne insuficijencije

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na tamnom i suvom mestu, na temperaturi od 2 - 25°C (čuvati od zamrzavanja), u originalnom pakovanju, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

 

PAKOVANJE

60 tableta po 2 mg Sirup 100 ml (2 mg/5 ml)

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - PANFARMA D.O.O.- Beograd

Salbutamol sulfat - Aloprol®

 

SASTAV

1 ml rastvora za inhalaciju sadrži 5 mg salbutamol sulfata

DELOVANJE

 

Salbutamol je selektivni simpatikomimetik koji stimuliše beta2 adrenergičke receptore u glatkoj muskulaturi bronha, uterusa i krvnih sudova. Izaziva snažnu bronhodilataciju, vazodilataciju i dilataciju uterusa. U terapijskim dozama gotovo nema dejstva na beta^ adrenoreceptore u kardiovaskularnom sistemu, pa nema neželjena dejstva na srce i krvne sudove kao neselektivni beta stimulatori izoprenalin i orciprenalin. Mehanizam dejstva salbutamola zasniva se na stimulaciji adrenergičkih beta2-receptora. Adrenergički beta2-receptori se nalaze na spoljnjoj membrani ćelija efektornog organa i u vezi su sa adenil ciklazom preko regulatornog proteina. Stimulacijom adenilne ciklaze salbutamol povećava koncentraciju cikličnog adenozin monofosfata (cAMP-a), čime pomaže fosforilaciju i povećava deponovanje kalcijuma u ćeliji. Sniđenje koncentracije intracelularnog kalcijuma, neophodnog za proces kontrakcije, dovodi do smanjenja tonusa glatke muskulature bronha i uterusa, inhjbicije oslobađanja medijatora alergijske reakcije iz mastocita, kao i do nekih metaboličkih efekata (glikoneogeneza, povećanje slobodnih masnih kiselina u krvi). Salbutamol ima produženo bronhodilatatorno déjstvo, jer ne podleže razgradnji pod uticajem katehol-orto-metil-transferaze.

FARMAKOKINETIKA

Aloprol® se posle oralne primene brzo i kompletno resorbuje iz GIT- a. Početak dejstva nastupa za 15-30 minuta, maksimum dostižeza 2-3 sata, a održava se 6-8 sati. Posle inhalacije Aloprol® se iz bronhija resorbuje postepeno (jedan deo se proguta sa pljuvačkom i resorbuje iz GIT-a). Dejstvo nastupa za 5-15 minuta od inhalacije, maksimum dostiže za 1/2-2 sata, a održava se tokom 2-5 sati. Aloprol® se u velikom procentu metaboliše u jetri (50-60% prvim prolazom). Eliminiše se urinom i fecesom u nepromenjenom obliku i u obliku metabolita. Oko 65-90% oralne doze eliminiše se tokom 3 dana, a najveći deo tokom prva 24 sata (oko 60% u obliku metabolita). Oko 4% oralne doze izluči se fecesom. Oko 80-100% inhalirane doze Aloprol® izluči se urinom za 72 sata. Poluvreme eliminacije salbutamola je 2,7-5 sati.

 

INDIKACIJE

Glavne

 •  Sprečavanje i suzbijanje bronhospazma u svim oblicima bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa i emfizema pluća
 •  Bronhoopstruktivni sindrom u svim oblicima bronhijalne astme, spastičkog bronhitisa i bronhioloitisa
 •  Bronhospazam neastmatične etiologije.

Sporedne

 •  Nekomplikovani prevremeni porođaj.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Odrasli i deca iznad 12 godina: 3-4 x 2,5 mg Deca 2-6 godina: 1,25-2,5 mg na 4-6 sati 6-12 godina: 2,5 mg na 4-6 sati

Rastvor za inhalaciju se primenjuje pomoću specijalnog aparata (nebulajzer) uglavnom u bolničkim uslovima. Rastvor se priprema neposredno pre primene razblaživanjem 0,5%-og rastvora salbutamola u fiziološkom rastvoru.

Za intermitentnu primenu 0,5 ml Alopro®rastvora za inhalaciju, razblaži se dodatkom fiziološkog rastvora do 3 ml.

Za kontinuiranu primenu 1-2 ml Aloprol®rastvora za inhalaciju razblaži se dodatkom fiziološkog rastvora do 100 ml. Kontinuirana inhalacija primenjuje se brzinom od 1-2 mg na sat.

NEŽELJENA DEJSTVA

 

Neželjena dejstva Aloprol® u terapijskim dozama su veoma retka. Kao posledica osetljivosti pojedinih bolesnika na stimulatore beta adrenergickih receptora javlja se tremor skeletne muskulature koji je dozno zavisan. Osim toga, mogu da se jave tahikardija, hipokalemija, grčevi mišića. Sva neželjena dejstva su uglavnom posledica neprilagođene doze i mogu se izbeći smanjenjem doze. U slučaju predoziranja, javljaju se simptomi izraženijih neželjenih dejstava salbutamola. U tom slučaju treba isprati želudac i oprezno

primeniti farmakološki antidot, tj. selektivni beta blokator (npr. metoprolol). Beta blokator mora da se primeni pažljivo, izbegavajući velike doze, jer može izazvati bronhospazam.

KONTRAINDIKACIJE

Aloprol® je kontraindlkovan u osoba alergičnih na salbutamol.

OPREZ

Aloprol® sa posebnim oprezom treba prlmenjivati kod bolesnika sa kardiovaskularnim poremećajima (uključujući ishemljsku bolest srca, hipertenzlju, aritmije), hipertireozom, dijabetesom, u prvom  trlmestru trudnoće. Velike doze salbutamola mogu Izazvati simptome dijabetesa I ketoacidozu.

INTERAKCIJE

Antldepresivi (triciklični i IMAO) potenciranje dejstva salbutamola na kardiovaskularni sistem (moguća fatalna hlpotenzlja)

Antihipertenzivi i diuretici...smanjenje antihipertenzivnog efekta

Beta blokatori (I oftalmološki oblici).... antagonlzovanje dejstva oba leka

Glikozidi digitalisa........ rizik od srčane aritmije neophodno je pratiti srčani ritam uz EKG.

Inhalacionl anestetici.... senzlbllizacija mlokarda na dejstvo

Levodopa....................... potenciranje srčane aritmije, neophodna redukcija doze salbutamola

Nitrati.............................. smanjenje antlanginalnog efekta nitrata

Ritodrln.......................... potenciranje terapijskih i neželjenih dejstava oba leka ili samo rltodrina

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarskl recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na tamnom I suvom mestu, na temperaturi od 2 - 25°C (čuvati od zamrzavanja), u originalnom pakovanju, van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

PAKOVANJE

 

Rastvor za inhalaciju 10 ml (5 mg/ml)

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - PANFARMA D.O.O.- Beograd

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

Contractubex protiv ožiljaka

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting 

 


 

 

 

 

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp

 

                                    

 

 

 

Go to top